top of page
Procedure inschrijvingen en algemene voorwaarden SURFKAMPEN/cursussen
en stages WDW 2024

Introductie

 • Georganiseerd door Windsurfing de Winge Rotselaar VZW hierna genoemd als WDW.    

 • Doelgroep: jongeren die bij de start van het kamp/cursus/stage de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 16 jaar (mogelijkheid in te schrijven tot het jaar waarin de leeftijd van 16 jaar wordt bereikt). Voor jongeren ouder dan 16 jaar kan er bij voldoende belangstelling een aparte groep ingericht worden.

 • Op het ogenblik van de inschrijving moet de deelnemer kunnen zwemmen (op eer al dan niet aan te vinken bij de inschrijving). Kunnen zwemmen betekent je doelmatig en efficiënt kunnen verplaatsen in het water met het oog op waterveiligheid en dit over een afstand van minstens 50m.

 • Om in te schrijven voor de surfkampen dien je eerst de gevraagde velden volledig, correct en waarheidsgetrouw in te vullen in het gekozen kamp (juiste link). 

 • Voor elke deelnemer dient er een aparte inschrijving te gebeuren.

 • Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct is, dan heeft WDW het recht de inschrijving te annuleren of eventuele extra kosten aan te rekenen.

 • Na de registratie via de inschrijvingstool dient de betaling zo snel mogelijk in orde gebracht te worden om zeker te zijn dat de plaats gereserveerd is. De betalingsdatum bepaalt de volgorde bij het reserveren van een plaats. Een inschrijving wordt als onbestaande beschouwd indien de betaling binnen de 30 kalenderdagen na inschrijven niet is uitgevoerd of bij laattijdige inschrijving niet is uitgevoerd voor de start van de cursus/stage.

 • Om de inschrijving te vervolledigen dient bij inschrijving de medische fiche volledig digitaal ingevuld te worden.

De stappen om in te schrijven

 • Inschrijvingsformumier: alle velden volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen

 • Betaling in orde brengen (m.b.t. reservatie plaats)

 • Medische fiche invullen

 

De betaling (en reservering)

 • Kostprijs 1 kamp: € 180

 • Meer dan 1 kamp: € 140 vanaf het tweede kamp voor dezelfde deelnemende persoon (vergeet dit niet aan te duiden bij de inschrijving).

 • Rekeningnummer: BE07 4258 1201 3166 van vzw Windsurfing de Winge

 • Mededeling: vermelding van de naam van de deelnemer en de gewenste kampweek (zeker niet vergeten)

Aanvraagformulieren tussenkomst mutualiteit 

Aanvraagformulieren tussenkomst mutualiteit voor lidmaatschap en kampvergoeding dienen voorbereid (volledig invullen en voorzien van kleefbriefje) de eerste kampdag aan de monitor/permanentie bezorgd te worden zodat ze bij de laatste kampdag kunnen terugbezorgd worden. Voor documenten die na het surfkamp worden ingediend en aangevraagd, zal een administratieve kost van € 5 gevraagd worden..

 

Belangrijk

 • De jongeren moeten kunnen zwemmen en zijn verplicht op het water steeds een drijfvest van de club te dragen (behalve bij activiteiten in het zwembad van Sportoase).

 • Om voetkwetsuren te voorkomen is op het terrein het dragen van schoeisel verplicht. Daarom dient elke cursist dit zelf mee te brengen.

 • Om de veiligheid te garanderen en ongelukken te voorkomen is het belangrijk dat de jongere steeds de instructies/richtlijnen van de monitor(en) en permanentie opvolgt. Indien dit niet gebeurt, kan de club beslissen om het kamp voor de betrokken jongere vroegtijdig te beëindigen. Er zal hierbij door de surfclub geen compensatie voorzien worden voor de niet gevolgde of gemiste kamp-/cursus-/stagedagen of momenten.

 • Pesten of pestgedrag wordt niet getolereerd en leidt tot uitsluiting van de deelnemer van het kamp. Er zal hierbij door de surfclub geen compensatie voorzien worden voor de niet gevolgde of gemiste kamp-/cursus-/stagedagen of momenten.

 • Tijdens de openingsuren is de club telefonisch bereikbaar op het nummer: +32 (0)16 58 10 87

 • Documenten die dienen ingevuld te worden voor mutualiteit, belastingen, werkgever… dienen maandagochtend aan de permanentie overhandigd te worden. Zorg dat de naam van je kind reeds is ingevuld. Op vrijdag worden de ingevulde documenten terugbezorgd.

 

Annuleren

 • Annuleren van de inschrijving omwille van medische omstandigheden (ziekte/ongeval):

  • De annulering door de deelnemer moet altijd schriftelijk gebeuren vóór de aanvang van de kampweek.

  • Tot de start van de ingeschreven cursus/stage

  • Mits het voorleggen van een medisch attest uitgereikt door een erkend geneesheer waaruit blijkt dat deelname aan de cursus/stage niet mogelijk is omwille van de aandoening

  • Terugbetaling van het volledige inschrijvingsbedrag. 

 • Er is geen mogelijkheid tot annuleren van de inschrijving, eisen van een terugbetaling of claimen van een schadevergoeding omwille van omstandigheden die buiten de wil of macht van de surfclub liggen. Onderstaand een niet limitatieve lijst met voorbeelden van zulke situaties:

  • Weersomstandigheden: indien de weersomstandigheden vereisen om activiteiten op het wateroppervlak, op het terrein of het ganse domein te stoppen (of niet te laten doorgaan).

  • Natuurrampen: indien er omstandigheden zijn waarbij het domein of de regio niet toegankelijk is door natuurrampen.

  • Vervuiling (microbiologische, chemische, fysische, allergenen): indien er omstandigheden zijn waarbij een deel van het wateroppervlak of het terrein/domein, gans het wateroppervlak of terrein/domein of de omgeving niet mogen betreed/gebruikt worden of er geen wateractiviteiten mogen doorgaan.

  • Verplichtingen opgelegd door de overheid: indien de overheid of een afgevaardigde/beëdigd persoon opleggen om de activiteiten op het domein te staken/verbieden te laten doorgaan (bv evacuatie, terreurdreiging, ongeval…)

  • In alle gevallen waarbij een deel van het terrein mag/kan gebruikt worden zal de surfclub het mogelijke doen om (sportieve) activiteiten te organiseren.

   • Bv bij blauwalg zullen er activiteiten op het terrein of in de buurt van het terrein georganiseerd worden.

 • Andere omstandigheden    

  • Monitoren/opvang/begeleiding: indien er onvoldoende monitoren/begeleiding is om de cursus/stage te organiseren:

   • Terugbetaling van het ganse inschrijvingsbedrag. Er kan hierbij geen schadevergoeding geclaimd worden.

   • Indien er een deel van de cursus/stage kan doorgaan zal de betalingsdatum bepalend zijn voor de volgorde van de deelnemerslijst.

  • Logistieke overmacht: indien er door omstandigheden zoals brand, diefstal geen materiaal beschikbaar is om de cursus/stage te laten doorgaan zal het inschrijvingsbedrag a rato van de niet ingerichte momenten terugbetaald worden. Er kan hierbij geen schadevergoeding geclaimd worden.

   • Bv: Er kunnen 3 van de 5 dagen niet doorgaan en het inschrijvingsbedrag was €180, dan zal er 3/5 van de €180 of €108 terugbetaald worden.

  • WDW heeft het recht het aantal vermelde uren te wijzigen. De deelnemer kan hiervoor achteraf geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

Verzekeringen

 • Ongevallenverzekering

  • De deelnemers zijn tijdens de vakanties/sportkampen verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen. Daarvoor werd een verzekering afgesloten via Ethias.

  • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dient te gebeuren via de persoonlijke  familiale verzekering van de deelnemer.

  • Diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen wordt niet verzekerd.

 • Bijstandsverzekering

  • In de inschrijving is GEEN bijstands- of alle risico’s-verzekering inbegrepen.

 • Annuleringsverzekering

  • In de verkoopprijs is GEEN annuleringsverzekering begrepen.

 

Overeenkomst

Bij het invullen en indienen van de inschrijving via de website gaat de deelnemer (cursist) en ondertekenaar akkoord met de algemene voorwaarden. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

 

Overeenkomst:

Gevonden voorwerpen worden nog twee weken na afloop door WDW bewaard. Hierna is WDW gerechtigd deze voorwerpen als zijn eigendom te beschouwen en/of te verwijderen

Portretrecht kampdeelnemers

 • WDW kan tijdens verschillende evenementen en surfkampen in de loop van het surfseizoen  beeldopnamen (foto’s of video) (laten) maken.W

 • WDW kan die beeldopnamen gebruiken voor onze communicatiekanalen (clubwebsite, sociale media, ...) of om onze publicaties te illustreren.

 • Beeldopnamen waar je herkenbaar op bent zullen wij alleen maken, bewaren en gebruiken als wij daarvoor over de uitdrukkelijke toestemming beschikken (aanvinken bij inschrijving).

 • De toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal kan steeds ingetrokken worden. Je kan je ook steeds verzetten tegen het gebruik van 1 of meerdere specifieke opnamen. Hiervoor neem je contact op met de voorzitter of stuur je een mail naar secretariaat@wdwr.be .

surf1_edited.jpg
bottom of page