top of page
Reglement van inwendige orde

Art. 1. LEDEN

Om lid te worden van de vereniging, moet men:

 • Aanvaard worden door het clubbestuur;·

 • De statuten en het reglement van inwendige orde bijtreden;

 • De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen;

 • Voor personen boven de 65 jaar jaarlijks een medisch getuigschrift indienen;

 • Kunnen zwemmen.

Art. 2. TOEGANG TOT DE INSTALLATIE

Enkel de leden, in het bezit van een persoonlijke lidkaart, mogen gebruik maken van de ter beschikking zijnde windsurfinstallatie. De toegang tot het watervlak is gelimiteerd van begin Paasvakantie tot half oktober.

Toevallige bezoekers betalen een dagkaart, hierdoor krijgen ze dezelfde faciliteiten als de leden.

Deze installatie omvat:

 • het watervlak, de windsurfing-oever en de parking;

 • de garages voor het opbergen van het windsurfmateriaal;

 • de kleedkamers en de sanitaire installatie;

 • het clubhuis

 

Art. 3. VEILIGHEID

 • Bij het windsurfen is het dragen van een reddingsvest steeds verplicht;·

 • Bij het windsurfen is het dragen van een isothermisch pak steeds verplicht bij een watertemperatuur beneden 18° C;

 • De toegang tot de surfzone wordt verboden voor dronken personen;

 • Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet tot de surfzone toegelaten;

 • Kinderen van minder dan tien jaar staan steeds onder toezicht van een volwassene;

 • Honden of andere huisdieren worden niet toegelaten in het water of op de grasweide tijdens de opening van het surfseizoen, dit is vanaf het begin van de paasvakantie tot half oktober;

 • Het is verboden zeepproducten te gebruiken op andere plaatsen dan in de sanitaire ruimten.

 • Het is verboden zich alleen op het watervlak te bevinden. Enkel wanneer de clubvlag is gehesen, is er permanentie en bevoegd personeel op de club aanwezig. Slechts dan, en dan alleen is er voldaan aan de Vlarem II wetgeving met betrekking tot het toezicht. Wanneer de clubvlag niet is gehesen, zal de individuele surfer volledig op eigen verantwoordelijkheid zijn sport beoefenen.

 • Na zonsondergang is het niet toegelaten zich op het domein te bevinden.

Art. 4. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 • Het afsluiten van een verzekeringspolis voor schade aan derden is verplicht;·

 • De leden ontslaan de vereniging van elke aansprakelijkheid wegens schade, verdwijning of ongevallen aan henzelf of aan de goederen onder hun beheer en verklaren zich akkoord met het reglement van inwendige orde. Daarentegen zijn de leden aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door henzelf of door de goederen onder hun beheer.

 

Art. 5. GEBRUIK VAN HET WATERVLAK, DE INSTALLATIES EN HET MATERIAAL

 • Leden die met de wagen op het domein komen, plaatsen hun lidkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit;

 • De gebruiker dient de algemene reglementering na te leven die de sporttak beheerst;

 • Hij dient de vaarreglementen (voorrangsregels) te kennen en ze na te leven;

 • De gebruiker en/of huurder van het clubmateriaal, is verantwoordelijk voor het optuigen en wegbergen van het materiaal. Hij zal het materiaal in perfecte staat terug inleveren;

 • Bij elke ontlening van windsurfmateriaal zal een borg worden ingeleverd. In geval van beschadiging zal de verantwoordelijke ter plaatse onmiddellijk hiervan in kennis gesteld worden;

 • Schade aan het materiaal, veroorzaakt door onachtzaamheid of kwaadwilligheid van de gebruiker of huurder zal tegen hem verhaald worden en kan onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben;

 • Het zelfstandig gebruik van het materiaal is slechts toegelaten voor de leden die het bewijs leveren van voldoende bekwaamheid in deze sporttak;

 • Indien door omstandigheden onvoldoende materiaal ter beschikking is, is het gebruik ervan beperkt tot twee uur;

 • Het gebruik van de accommodaties moet gebeuren volgens de geldende voorschriften. De leden worden ertoe gehouden deze in goede staat achter te laten;

 • Het gebruik door de leden van persoonlijk windsurfmateriaal is toegelaten. Voor zover beschikbaar, kan aan de leden een bergplaats verhuurd worden;

 • Het bestuur kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van materiaal toebehorende aan de leden;

 • Zwemmen in de surfzone is ten strengste verboden;

 • Bij surfwedstrijden wordt het watervlak vrijgehouden voor de deelnemers van de wedstrijd;

 

Tijdens surfkampen voor jongeren is het voor volwassenen verboden in kleedkamers en douches te vertoeven tijdens de periode door het bestuur bepaald, dat is tijdens de laatste 30 minuten van de opleidingsdag.

 

Art. 6. ALGEMEEN

De onderscheiden bijdragen van lidgeld en berging worden jaarlijks door het bestuur bepaald. Laattijdige betaling van deze bijdragen kan aanleiding geven tot bijslagen. Niet-betaling tot uitsluiting.
De vereniging heeft een pandrecht op alle vaartuigen voor de betaling van de surfligplaatsen, evenals voor alle andere aan de vereniging verschuldigde gelden. De inhoud van de surfligplaatsen die op 1 Mei  niet zijn betaald wordt door de club in beslag genomen.

Art. 7. SLOTBEPALINGEN

Boven het reglement van inwendige orde van de surfclub is er een huishoudelijk reglement van het domein TER HEIDE opgesteld door de afdeling van Bos en Groen, en een politiereglement van de gemeente Rotselaar. Elk lid van de surfclub wordt geacht deze reglementen (geafficheerd op het domein) te kennen en eveneens na te leven.
Het reglement van inwendige orde kan door het bestuur ten allen tijde aangepast of gewijzigd worden.

 

Art. 8. SANCTIES

De leden zijn verplicht de goede orde te eerbiedigen en ten allen tijde de richtlijnen van de bestuursleden of hun afgevaardigden na te leven.
Wanneer door wangedrag, het handelen in strijd met de statuten en/of reglementen hiervoor aanleiding bestaat, kan het bestuur zonder verplichting de redenen bekend te maken, een lid uitsluiten. Tegen deze uitsluiting is geen verhaal mogelijk.

 

Reglement van inwendige orde - Toelichting

Het reglement was ingevolge een controlebezoek van een inspecteur van het "Ministerie van Volksgezondheid en Cultuur" van de Vlaamse Gemeenschap aan aanpassing toe. De inspecteur schreef in zijn verslag: " De sportbeoefenaars dienen een reddingsvest te dragen, aangepast aan de beoefende sport. Er dient strikt te worden toegezien dat elke sportbeoefenaar een aangepast reddingsvest draagt". De inspecteur benadrukte dat dit een verplichting is van de Vlarem II wetgeving. Het KB d.d. 04.05.1999 betreffende het windsurfen op zee in art 3 §3 stipuleert dat windsurfers op zee slechts een isotermisch pak in goede staat moeten dragen en twee waterdicht verpakte handstakellichten bij zich moeten hebben. Hiernaar verwijzend hebben we de mondelinge toestemming van de inspecteur bekomen dat de surfer ofwel een surfpak (verplicht onder de 18°C) ofwel een reddingsvest moet dragen.

surf1_edited.jpg
bottom of page