top of page
Verzekeringspolis: enkele belangrijke punten

WWSV is als sportfederatie bij decreet verplicht een verzekeringspolis te onderschrijven voor haar leden. De federatie heeft echter de keuze gemaakt om deze polis uitgebreider te maken dan de minimumverplichtingen opgelegd door het decreet. Dit om de leden bij hun activiteiten nog beter bij te kunnen staan.

 

Wie is verzekerd?

De sportfederatie, de bestuurders, de leden en vrijwillige medewerkers.
Enkel leden (familiaal hoofdlid, gezinslid, individueel lid of jeugdlid) die voorkomen op de ledenlijst van de club in WWSV-Link, zijn verzekerd. Leden die 65 jaar zijn of ouder, dienen jaarlijks een medisch attest in te dienen om verzekerd te zijn.

 

Welke activiteiten zijn verzekerd?

Alle activiteiten van de federatie of de clubs die in de statuten van de vereniging voorzien zijn. Bv. wedstrijden, trainingen, eetmaal bij een activiteit, verplaatsingen, reizen (incl. verblijf), vergaderingen, onderhoudswerken aan de club, sportpromotionele activiteiten zoals initiaties, beurzen, … Ook vrijwilligers die meehelpen bij activiteiten, maar geen lid zijn van de club, zijn verzekerd. Ze zijn wel enkel verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan andere personen) en niet voor persoonlijke ongevallen. Belangrijk om weten is ook dat het lid verzekerd is, maar niet het materiaal waar het lid gebruik van maakt. In volgende situatie ligt dit enigszins anders: lid A vaart met zijn boot tegen de boot van lid B en lid A is in fout. De schade aan de boot van lid A wordt niet vergoed. De schade aan de boot van lid B wel omdat lid A verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden (zie verder).

 

Waar geldt de verzekering?

Overal in binnen- en buitenland. Voor ongevallen van en naar de activiteit is er ook dekking voor persoonlijke ongevallen, niet voor burgerlijke aansprakelijkheid. Voor niet-leden vrijwilligers is er een dekking burgerlijke aansprakelijkheid van en naar de activiteit.

Hoe groot is de dekking?

Persoonlijke ongevallen

Bij overlijden:  € 14 873,61 (indien bij de duiksport het lichaam van de duiker niet wordt teruggevonden, wordt 6 maanden na de verdwijning het kapitaal uitgekeerd). Bij blijvende werkonbekwaamheid: € 30 000 bij 100 % invaliditeit. De vergoeding is evenredig aan de graad van werkonbekwaamheid: bv. € 15 000 bij 50 % invaliditeit, € 3 000  bij 10 %, enz. Bij tijdelijke werkonbekwaamheid: een dagvergoeding van € 25  gedurende 2 jaar bij een totaal verlies van beroepsinkomen.
Opgelet: indien het lid een tussenkomst krijgt van een ziekte- en invaliditeitsverzekering, geldt deze dekking niet.


Medische kosten: het verschil tussen het RIZIV-tarief en de tussenkomst van de mutualiteit wordt door deze verzekering uitbetaald. Hierin zitten ook de hospitalisatiekosten en ambulante kosten vervat (bv. apothekerskosten, kinesietherapie, enz.) Deze laatste worden meestal niet vergoed door een hospitalisatieverzekering.
 

Opgelet: voor kosten die niet vergoed worden door de mutualiteit, komt ook deze verzekering niet tussen. Voor de duikers geldt deze regel niet.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke schade aan derden: € 2 500 000 € per slachtoffer € 5 000 000 per schadegeval.
Stoffelijke schade aan derden: € 620 000. 


Opgelet: de dekking burgerlijke aansprakelijkheid treedt alleen in werking indien er geen tussenkomst is van een persoonlijke verzekering van het verzekerde lid of vrijwilliger. Als bv. de "familiale" verzekering van het lid tussenkomt, zal de verzekering van de federatie dit niet doen. Anders gezegd: een persoonlijke verzekering van het lid wordt als eerste aangesproken en pas als laatste een groepsverzekering zoals deze van de federatie. Ook leden van de club in de functie van instructeur zijn hiervoor verzekerd t.o.v. de cursisten.

 

Opmerkingen

Een ongevalsaangifte moet ingediend worden binnen de 10 dagen na het ongeval. Meer informatie vindt u op het aangifteformulier te bekomen via het secretariaat van de club.


Voor niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten, is er een aparte polis met een gelijkaardige werking, maar waarbij de dekking iets minder uitgebreid is. Om deze deelnemers te kunnen verzekeren, moeten hun persoonlijke gegevens doorgegeven worden op een specifiek daarvoor bestemde lijst en ingediend worden op het WWSV-steunpunt. De prijs voor deze verzekering is € 0,5  per persoon per dag.

Voor sportkampen van bv. 5 dagen, rekent de federatie aan de club ook slechts € 0,5 voor heel het sportkamp. De overige kost van de verzekering neemt de federatie op zich ter ondersteuning van de sportkampen van de clubs.
 

Nog een klein overzicht van het verschil tussen leden, niet-leden en vrijwilligers:

  • Lid: volledige dekking onder de ledenpolis (persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid)

  • Niet -lid: volledige dekking onder polis niet-leden indien gegevens doorgegeven werden

  • Vrijwilliger (niet-lid dat vrijwillig helpt in de club): enkel dekking burgerlijke aansprakelijkheid onder de ledenpolis.

surf1_edited.jpg
bottom of page